Skip to navigation

Contact Info

info@nvppoint.com      38 (095) 025 29 74

Системи менеджмента якості ISO

Впровадження систем ISO 9001, ISO 22000

на вашому підприємстві з гарантією проходження сертифікаційного аудиту і перевірок торгових мереж і від державних органів. Інтегровані системи управління.

Розробка, впровадження та аудит систем менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів якості і стандартів України

Діагностичний АУДИТ
АНАЛІЗ стану Системи Управління
ВПРОВАДЖЕННЯ Системи УправлінняСЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА ЯКОСТІІНТЕГРОВАНІ Системи менеджменту якості
iso
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ЯКОСТІ

ISO 9001 – міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем управління якістю (СУЯ) для організацій, діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності споживачів за допомогою результативного застосування систем менеджменту якості ( СМК) , включаючи процеси постійного поліпшення системи, які прагнуть забезпечити відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, в тому числі законодавчих та нормативних вимог, які можуть застосовуватися до діяльності даної організації. Міжнародний стандарт ISO 9001 сумісний з іншими стандартами на системи менеджменту якості, наприклад система менеджменту в сфері екології, охорони праці та професійною безпекою, інформаційної безпеки, енергетики тощо, тому може бути основоположним при побудові інтегрованих систем менеджменту в організації.
Демонстрація здатності організації відповідати вимогам стандарту ISO 9001 може бути підтверджена шляхом проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності від незалежних компетентних і уповноваженими на це міжнародних і національних органів.

розділи iso 9001

Всі вимоги стандарту ISO 9001 є універсальними і призначені для застосування у всіх організаціях, незалежно від типу, розміру та продукції (послуг). Тому даний стандарт може широко застосовуватися не тільки в промисловому секторі економіки, а й в таких спеціалізованих галузях, як авіація, телекомунікації, освіту, охорону здоров’я, органи управління і т.д.

Переваги сертифікації системи менеджменту якості по ISO 9001

Впровадження системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ISO 9001 в організації дозволяє, пройшовши процедуру сертифікації, отримати відповідний документ – сертифікат відповідності системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 встановленого зразка.

Результативне функціонування систем менеджменту якості і наявність сертифіката відповідності дає величезну кількість переваг для Вашої організації, серед яких:

 • підвищення керованості організації;
 • зниження витрат, пов’язаних з отриманням браку продукції;
 • збільшення числа лояльних споживачів і розширення ринку збуту;
 • збільшення терміну дії сертифіката на продукцію, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, з 3-х до 5-ти років;
 • конкурентні переваги при участі в тендерах;
 • підвищення іміджу організації.

Сертифікація систем менеджменту якості за стандартом ISO 9001 дозволить об’єктивно оцінити результативність її функціонування. Призначена Органом з сертифікації команда аудиторів буде щорічно проводити у Вас наглядові аудити, щоб забезпечити постійну відповідність Вашої СМК вимогам міжнародного стандарту ISO 9001 і ініціювати її неухильне поліпшення.

ISO 22000

ISO 22000 встановлює вимоги до системи менеджменту якості організацій, що беруть участь в ланцюжку виробництва і споживання харчових продуктів, щоб продемонструвати їх здатність контролювати ризики безпеки харчової продукції та гарантувати, що кінцеві продукти, відповідно до їх призначення, є безпечними для споживачів.

Побудована на основі вимог даного стандарту система менеджменту безпеки харчових продуктів дозволить Вашої організаціи:

 • ідентифікувати і оцінити всі потенційно можливих в ланцюжку виробництва харчових продуктів небезпеки, включаючи ризики, пов’язані з типом процесу і використовуваного обладнання;
 • результативно обмінюватися інформацією з постачальниками, споживачами та іншими зацікавленими сторонами (починаючи від сільськогосподарських виробників до виробників харчової продукції, харчових лабораторій, наглядових органів і т.п.) в ланцюжку створення харчових продук;
 • відповідати застосовним законодавчим і нормативним вимогам, що стосуються безпеки харчових продуктів, і узгодженим вимогам споживачів.

Міжнародний стандарт ISO 22000 розроблений для гармонійного спільного використання з ISO 9001 . Крім того, стандарт інтегрує принципи системи НАССР і етапи застосування, розроблені Комісією «Кодекс Алиментариус» (CAC/RCP 1-1969).

Демонстрація здатності організації відповідати вимогам стандарту ISO 22000 може бути підтверджена шляхом проходження процедури сертифікації та отримання сертифіката відповідності від незалежних компетентних і уповноваженими на це міжнародних і національних органі.

Область застосування стандарту ISO 22000

Стандарт ISO 22000 можна використовувати для всіх організацій, залучених в будь-який аспект ланцюга виробництва харчових продуктів, незалежно від їх типу, величини і продукції, що поставляється. Сюди відносяться, наприклад, виробники кормів, фермери, виробники інгредієнтів і виробники харчових продуктів, підприємства харчової сфери, підприємства громадського харчування, організації, що займаються очищенням, транспортуванням, зберіганням та розповсюдженням харчових продуктів.

Інші організації, побічно пов’язані з ланцюжком створення харчових продуктів (наприклад, постачальники обладнання, засобів для чищення, пакувальних матеріалів та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами), також можуть ефективно застосовувати даний стандарт.

Переваги сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів за ISO 22000

На сьогоднішній день харчова продукція на будь-якому етапі ланцюга виробництва і поставок може не тільки переміщатися всередині країни, а й перетинати національні кордони. Застосування стандарту ISO 22000 , перш за все, підвищить довіру до Вашої продукції, так як забезпечує застосування одних і тих же правил щодо якості та безпеки харчових продуктів для організацій усього світу.

Впровадження системи менеджменту безпеки харчової продукції, заснованої на вимогах ISO 22000 , оптимізує процеси управління Вашої організації, що, в свою чергу, дозволить не розосереджувати увагу і ресурси на всіх можливих небезпеки рівноцінно, а приділити особливу увагу лише окремим етапах ( ідентифікованим контрольним критичних точках ( ККТ )), який істотно впливає на безпеку продукції для споживачів.

Крім того, Ваша організація, забезпечивши стабільну якість продукції, може отримати значну економію фінансових коштів за рахунок зниження частки браку і числа рекламацій.

Завдяки сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів за вимогами стандарту ISO 22000 Ваша організація отримує такі переваги:

 • зростання довіри споживачів і регулюючих органів, а також формування репутації виробника якісної і безпечної продукції;
 • придбання маркетингового інструменту для залучення більшого числа лояльних споживачів і нових ділових партнерів;
 • усунення бар’єрів в торгівлі на європейському та міжнародному ринку і проблем взаємного визнання результатів оцінки відповідності в галузі безпеки харчових продуктів;
 • підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок наявності визнаного на міжнародних ринках сертифіката.

Сертифікація розробленої системи менеджменту безпеки харчових продуктів за стандартом ISO 22000 дозволить об’єктивно оцінити результативність її функціонування. Аудитори будуть щорічно проводити наглядові аудити, щоб забезпечити постійну відповідність впровадженої системи менеджменту безпеки харчових продуктів вимогам стандарту ISO 22000 і ініціювати її неухильне поліпшення.

Діагностичний аудит проводиться з метою первинної оцінки системи менеджменту якості підприємства, для подальшого ефективного планування та реалізації проекту по впровадженню Системи Управління. Обговорюються основні умови щодо відповідності підприємства Замовника вимогам норм і стандартів і їх дотримання.
За результатами діагностичного аудита розробляється детальний звіт про відповідність діяльності організації Замовника вимогам стандарту з рекомендаціями щодо подальшої розробки та розвитку Системи Управління з докладним описом всіх робіт.

Management-liab150-150Навчання керівників і групи розробників вимогам стандарту Системи Менеджменту Якості для єдиного розуміння і ефективної реалізації проекту по впровадженню СМЯ на підприємстві.
Консультування вищого керівництва і фахівців організації для усунення невідповідностей організації СМЯ.

Розробка документації Системи менеджменту якості.

В ході спільної роботи консультанта і представника організації розробляється необхідний пакет документів СМЯ.
Організація отримує комплект документації Системи менеджменту якості, розробленої з урахуванням специфіки організації з розподіленими функціями і обов’язками співробітників, розроблених критеріїв результативності процесів, розподілом повноважень і т.д.
Підготовка внутрішніх аудиторів

logo-ISO-invert-150-150Оцінка готовності до сертифікації системи управління якістю.
Оцінюється результативність і ефективність проведення робіт по впровадженню СМЯ;
Аналізується можливість застосування розробленої документації Системи менеджменту якості до діяльності організації;
Виявляються «вузькі місця» впливають на результативність СУЯ;
Оцінюється рівень впровадження Системи в існуючу систему менеджменту, рівень роботи документації Системи Управління на «робочих місцях».
Оцінюється підготовленість співробітників організації до сертифікації, їх знання термінології Системи Управління, основних принципів СМК, ролей і обов’язків в системі і т.д.
Проводиться стажування внутрішніх аудиторів організації.
План заходів щодо реалізації коригувальних дій з метою усунення виявлених в ході аудиту невідповідностей і запобігання їхньому виникненню при процедурі сертифікаційного аудиту.
Супровід сертифікаційного аудиту.
logo-ISO-invert-150-150Оцінка готовності до сертифікації.
Інтегрована система управління (ІСУ) – це об’єднання декількох систем управління (менеджменту) підприємства з метою усунення суперечностей з одного боку і дублювання з іншого, тобто маючи «на озброєнні» на підприємстві Системи Управління на базі ISO ми маємо можливість розширити сфери управління без дублювання багатьох функцій при однаковості документації і принципів управління.
Інтегрована система управління включає такі стандарти на системи:
ISO 9001 – система менеджменту якості,
ISO 22000 – система менеджменту безпеки харчової продукції,
ISO14001 – система екологічного менеджменту,
ISO 27001 – система менеджменту інформаційної безпеки,
OHSAS 18000 – система менеджменту промислової безпеки та охорони праці і т.д.

Переваги впровадження систем менеджмента якості

ОрганізаційніЕКОНОМІЧНІЕКОНОМІЧНІСТРАТЕГІЧНІ
 • системне управління компанією
 • узгоджене взаємодія між собою процесів і функцій
 • звільнення топ-менеджменту компанії для стратегічних рішень
 • зниження ризиків і можливих втрат (в т.ч. обсягів штрафів і платежів за порушення)
 • підвищення продуктивності праці
 • підвищення ефективності використання ресурсів
 • зниження кількості рекламацій
 • отримання наступності знань і досвіду
 • підвищення рейтингу репутації компанії в очах зацікавлених сторін
 • отримання лояльного ставлення співробітників, поліпшення психологічного клімату всередині компанії
 • поліпшення відносин з постачальниками
 • підвищення інвестиційної привабливості
 • збільшення ринкової вартості компанії (капіталізація)
 • отримання можливості тиражування бізнесу
 • перетворення знань і досвіду персоналу в інтелектуальний потенціал компанії
 • підготовленість до процесу реінжинірингу бізнес-процесів

Ви зацікавлені в наших послугах
ми готові до співпраці

Системи менеджмента якості ISO

Updated on 2018-01-11T11:15:35+00:00, by Dmitry.